Projektowanie stron WWW od podszewki

Kursy mojej produkcji

3.0 Funkcje związane z tablicami

Zanim przejdę do omówienia jednego z najważniejszych elementów języka PHP, czyli tablic musze Wam przedstawić funkcje, które będą pomocne w dalszej części kursu.
 • array_change_key_case() - zwraca tablicę, w której klucze tekstowe zostaną zmienione wyłącznie na małe lub duże litery (zmiana wielkości liter dotyczy tylko kluczy tablicy pierwszorzędnej)
 • array_chunk() - zwraca podzieloną tablicę
 • array_combine() - tworzy nowa tablice, w której klucze pochodzą z jednej tablicy natomiast wartości pochodzą z drugiej tablicy
 • array_count_values() - zlicza wszystkie wartości w tablicy
 • array_diff_assoc() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy
 • array_diff_key() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami używając kluczy do porównań
 • array_diff_uassoc() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami z dodatkowym sprawdzeniem indeksów przy pomocy funkcji zwrotnej
 • array_diff_ukey() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami używając funkcji zwrotnej do porównywania kluczy
 • array_diff() - zwraca różnice pomiędzy tablicami
 • array_fill_keys() - wypełnia tablicę, o zdefiniowanych kluczach, podanymi wartościami
 • array_fill() - wypełnia tablicę podanymi wartościami
 • array_filter() - filtruje elementy tablicy przy użyciu podanej funkcji zwrotnej
 • array_flip() - wymienia wszystkie klucze z przypisanymi do nich wartościami w tablicy
 • array_intersect_assoc() - wylicza przecięcie tablicy z dodatkowym sprawdzaniem indeksów
 • array_intersect_key() - wylicza przecięcie tablicy używając kluczy do porównania
 • array_intersect_uassoc() - wylicza przecięcie tablicy przy użyciu podanej funkcji zwrotnej z dodatkowym sprawdzeniem kluczy
 • array_intersect_ukey() - wylicza przecięcie tablicy używając podanej funkcji zwrotnej celem porównania kluczy
 • array_intersect() - zwraca przecięcie tablic
 • array_key_exists() - sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy
 • array_keys() - zwraca wszystkie klucze z tablicy
 • array_map() - wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy
 • array_merge_recursive() - łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie
 • array_merge() - łączy jedną lub więcej tablic
 • array_multisort() - sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice
 • array_pad() - dopełnia tablicę do podanej długości podanymi wartościami
 • array_pop() - zdejmuje element z końca tablicy
 • array_product() - zwraca wynik iloczynu czynników podanych w wartościach tablicy
 • array_push() - wstawia jeden lub więcej elementów na koniec tablicy
 • array_rand() - losuje jeden lub więcej elementów z tablicy
 • array_reduce() - iteracyjnie zredukuje tablicę do pojedynczej wartości używając funkcji zwrotnej
 • array_replace_recursive() - zwraca tablicę, w której wybrane elementy zostały zastąpione rekurencyjnie wartościami podanymi w kolejnych argumentach funkcji
 • array_replace() - zwraca tablicę, w której elementy zostały zastąpione wartościami podanymi w kolejnych argumentach funkcji
 • array_reverse() - zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym
 • array_search() - przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz
 • array_shift() - usuwa element z początku tablicy
 • array_slice() - wycina kawałek tablicy
 • array_splice() - usuwa część tablicy i zamień ją na coś innego
 • array_sum() - oblicza sumę wartości w tablicy
 • array_udiff_assoc() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną
 • array_udiff_uassoc() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane i indeksy przez funkcję zwrotną
 • array_udiff() - oblicza różnicę pomiędzy tablicami przy użyciu funkcji zwrotnej do porównania danych
 • array_uintersect_assoc() - oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną
 • array_uintersect_uassoc() - oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane i indeksy przez funkcje zwrotną
 • array_uintersect() - oblicza przecięcie tablic, porównując dane przez funkcję zwrotną
 • array_unique() - usuwa duplikaty wartości z tablicy
 • array_unshift() - wstawia jeden lub więcej elementów na początek tablicy
 • array_values() - zwraca wszystkie wartości z tablicy
 • array_walk_recursive() - zastosuj funkcję użytkownika rekurencyjnie dla każdego elementu tablicy
 • array_walk() - zastosuj funkcję użytkownika dla każdego elementu tablicy
 • arsort() - sortuje tablicę w porządku odwrotnym z zachowaniem skojarzenia kluczy
 • asort() - sortuje tablicę zachowując skojarzenia kluczy
 • compact() - tworzy tablicę zawierającą zmienne i ich wartości
 • count() - zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu
 • current() - zwraca bieżący element tablicy
 • each() - zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy i przesuwa kursor tablicy do przodu
 • end() - ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie
 • extract() - importuje zmienne do bieżącej tablicy symboli z tablicy
 • in_array() - sprawdza czy podana wartość istnieje w tablicy
 • key() - pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej
 • krsort() - sortuje tablicę według kluczy w porządku odwrotnym
 • ksort() - sortuje tablicę według kluczy
 • list() - przypisuje zmienne tak jakby były tablicą
 • natcasesort() - sortuje tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków
 • natsort() - sortuje tablicę używając algorytmu "porządek naturalny"
 • next() - przesuwa do przodu wewnętrzny wskaźnik tablicy
 • pos() - alias funkcji current()
 • prev() - cofa wewnętrzny wskaźnik tablicy
 • range() - tworzy tablicę zawierającą przedział elementów
 • reset() - ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na pierwszym jej elemencie
 • rsort() - sortuje tablicę w porządku odwrotnym
 • shuffle() - przetasowuję tablicę
 • sizeof() - alias funkcji count()
 • sort() - sortuje tablicę
 • uasort() - sortuj tablicę korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej i zachowując skojarzenia kluczy
 • uksort() - sortuj tablicę według kluczy korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
 • usort() - sortuje tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
Przykłady zastosowania poszczególnych funkcji zostaną przedstawione w dalszej części kursu.